Kommunala handlingsprogrammet 2023-2026

10 punkter för ett bättre Kristianstad

Kristianstads kommun har många fördelar men vi kan bli bättre. Det behövs ett politiskt ledarskap som bygger på den socialdemokratiska värdegrunden, en vision om ett gemensamt samhällsbygge.Vi vill att Kristianstad har höga ambitioner i sitt utvecklingsarbete: för trygghet, ett gott liv, boende, en stark arbetsmarknad, en god utbildning och
ett aktivt miljöarbete.Socialdemokraternas idé handlar om ett samhälle som bygger på jämlikhet och att alla ska ha samma möjligheter till ett rikt liv.  

Tillsammans bryter vi segregationen


Kristianstad ska vara en plats för möten mellan människor. Vi möts där vi bor, i skolan, på arbetet och i föreningslivet. Kommunens alla verksamheter ska främja möten, en likvärdig utbildning och allas fulla delaktighet i samhällslivet. Arbetet för att bryta segregationen kräver mer än ord, det kräver handling och ekonomiska satsningar på välfärdens områden. Inte minst för barn och unga.

Jobben, jobben, jobben oavsett vem du är


För ett växande Skåne är full sysselsättning den verkliga framgångsfaktorn och med den kan arbetssökande begränsas till när människor söker nya utmaningar. Oavsett bakgrund eller begränsning måste steget till arbete minskas. Ingen som kan arbeta ska stå utan vägledning och insatser för att få känna den känsla av egenmakt det innebär att kunna försörja sig själv. Inte minst måste inträdet för våra unga och personer med invandrarbakgrund underlättas.

Ge varje barn rätt att lyckas i skolan


Kristianstad ska ha en jämlik kunskapsskola där varje barn och elev ges goda förutsättningar att lära för livet och utvecklas som människor. Med fokus på tidiga insatser och ett språk-utvecklande arbetssätt redan i förskolan kan stöd ges som tar bort eller lindrar framtida svårigheter. Genom förstärkt specialpedagogisk kompetens och elevhälsa ska varje barn och elev få det stöd som krävs för att lyckas i skolan.

Kristianstad ska vara en äldrevänlig kommun


Hälsa har idag ingen maxålder, det är positivt att allt fler blir äldre. Hälsan ska vi ta tillvara på genom att satsa på möjligheter i arbetslivet, på mötesplatser för gemenskap över generationer, på rörelse för hälsan och ett rikt föreningsliv. Omsorgen om varandra är det finaste vi har, och ska finnas där när behov uppstår. Vinstjakt hör inte hemma i omsorgen. Satsningar på omsorgen ska komma äldre medarbetare och anhöriga till del i form av hög kvalitet och trygghet. Förutsättningen för att klara framtidens omsorg med hög kvalitet och god tillgänglighet är fler väl utbildade medarbetare med trygga villkor och bra arbetsmiljö. Vi ska bygga ett till två nya äldreboenden. I hemtjänsten ska vi avskaffa minutjakten och se till att kontinuiteten prioriteras.

Vi tar kampen för ett hållbart Kristianstad


Långsiktiga överväganden för en hållbarare framtid överordnar alla andra löften till framtida generationer. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet utgör grunden i vår framtidsvision. Att främja den gröna omställningen och i varje del vara en möjliggörande kommun är den självklara vägen framåt. Den gröna visionen är ingen begränsning, vår natur med sitt välbefinnande och skönhet tillsammans med vår ständiga närhet till vatten och blå värden är vår styrka och konkurrenskraft.

Utveckla barnkulturen och stödet till föreningslivet


Kulturinslag ska ha en given plats i varje barns uppväxt, oavsett vart i kommunen man bor. Kultur skapar möten och förståelse människor emellan, samtidigt som den stärker kreativitet och väcker nyfikenhet. Föreningslivet spelar också en stor roll i människors vardag runt om i kommunen för såväl stor som liten. Därför ska vi stärka stödet till föreningssamhället och framför allt de föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler.

Låt landsbygden växa


Landsbygden ska inte bara leva utan den ska utvecklas och det ska vara gott att bo, leva och verka i hela Kristianstads kommun. Vi slår vakt om våra basorter Arkelstorp, Degeberga, Fjälkinge, Tollarp, Åhus och Önnestad som fortsatta servicenoder för den omgivande landsbygden.

Ett Kristianstad som satsar på unga


Kristianstad ska inte vara en kommun som tar unga för givet! Genom att satsa på unga och deras fritid möjliggör vi en kommun där unga kan mötas och växa, som individer och som samhällsmedborgare, tillsammans. Något som vi möjliggör genom bland annat satsningar som ett “ungdomens hus” och kollektivtrafikkort till alla högstadie- och gymnasieelever som gäller även på helger och lov.

En funktionshinderpolitik för full delaktighet


Oavsett vem du är eller din förmåga ska du känna dig som en del av vår kommun. Att kunna få ett arbete, sysselsättning och att delta i föreningsliv och att kunna idrotta, besöka naturen är en självklarhet. Där det finns hinder ska vi undanröja dessa och möjliggöra gemenskap, delaktighet och påverkan i samhället.

Stärk partnerskap med Högskolan Kristianstad


Högskolan Kristianstad, med kvalificerade utbildningar och forskning spelar en mycket viktig roll för utvecklingen i den här delen av Skåne. Den stärker kommunens möjligheter att rekrytera personal inom vården och skolans verksamheter. Den stärker kommunens förutsättningar att attrahera nya företag. Genom samägande av Krinova främja Högskolan Kristianstad innovationer och nytänkande. För kommunen är det av största vikt att stärka samarbetet och partnerskapet med Högskolan Kristianstad.