NYHET

Låt den kommunala socialtjänsten ges de bästa förutsättningarna, att tjäna medborgarna.

Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstad styrs idag av Moderater, Sverigedemokrater och Kristdemokrater. Inför nuvarande mandatperiod, införde styret i Kristianstad ett utökat politiskt uppdrag, som numera också består av en förste vice ordförande. Ett uppdrag som återfinns i de tre största nämnderna i kommunen. Den utökade kostnaden på cirka 8 miljoner kronor motiverade M, SD och KD med att de vill komma till rätta med resursslöseriet (Kristianstadsbladet 2024-01-11.) Frågor som här infinner sig. Vad består detta slöseri av och i vilka verksamheter förekommer det?

Exempelbild

Jakten på att undanröja kostnader och basala behov inom välfärdens verksamheter, tycks vara den drivande motorn för det kommunala styret. M, SD och KD inom Arbete och välfärdsnämnden, har nu uppdragit till Arbete och välfärdsförvaltningen att tillse att kostnaderna för försörjningsstöd förpassas till en miniminivå. Detta uppdrag benämner man “Race2one”. Ett främmande och osmakligt begrepp inom en verksamhet som hanterar medborgarnas behov av hjälp och stöd. Vad exakt detta kommer att utmynna i återstår att se. I den skrivelse som ligger till grund för "Race2one" skriver man: "Vid utgången av 2024 skall andelen hushåll i Kristianstads kommun med behov av ekonomiskt bistånd vara högst 1 %". Detta skulle i reella tal motsvara 400 hushåll. För att detta skall upnås måste förvaltningen enligt uppdraget utveckla rutiner och metoder. M,SD och KD kan inte utesluta att organisatoriska och budgetförändringar blir en konsekvens av genomförandet av "Race2one".

Arbete- och välfärdsförvaltningen har för närvarande låga kostnader för försörjningsstöd. M. SD och KD riktar genom uppraget "Race2one" kritik gentemot medarbetarna inom Arbete- och välfärdsförvaltningen. Vi Socialdemokrater tar avstånd från detta sätt att bedriva politik. Personalen som handlägger försörjningsstöd, har framgångsrikt tillsett att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på en historiskt låg nivå. För 2023 uppvisar denna verksamhet en positiv budgetavvikelse med 2 Mkr.

Problemet med det borgerliga styrets direktiv till Arbete- och välfärdsförvaltningen om att reducera kostnaderna för försörjningsstöd, är att det sker i en lågkonjuntur. Direktiven som återfinns inom uppdraget "Race2one" är i själva verket ett orealistiskt sparbeting. Att nedbringa kostnader för försörjningsstöd och bryta biståndsberoendet, är avhängigt av hur arbetsmarknaden ser ut och inte av ett mindre begåvat "tävlingsrace" som nu M, SD och KD vill introducera i Arbete- och välfärdsförvaltningen. Att ålägga förvaltningen att med nya arbetsmetoder lösa omvärldsfaktorer såsom arbetslöshet och utbildningbehov, är en styrfilosofi som inte är förankrad i verkligheten.

Att göra familjer/individer oberoende av ekonomiskt bistånd från kommunen är den grundläggande tanken i socialtänstlagen. Vi socialdemokrater i Arbete- och välfärdsnämnden menar att detta måste resultera i en budget som möjliggör denna ambition, att skapa insatser som stärker familjer och individers egna resurser. M, SD och KD valde 2023 att låta Arbete- och välfärdförvaltningens verksamheter bedrivas med ett stort underskott. De mottsatte sig kraftfullt att tillföra välbehövliga medel till verksamheterna. Att bedriva en fullgod verksamhet, och tillse att förebygga biståndsberoende, kan inte möjliggöras utan rätt förutsättningar. Om Arbete- och välfärdsnämnen skall kunna styras på ett ändamålsenligt sätt, måste också budgetmässiga förutsättningar ges. Det borgerliga styrets kortsiktiga planeringsfilosofi, att bara låta budgeten avspeglas i det som händer just nu, är förödande för den kommunala socialtjänsten. Och förödande för de medborgare som söker stöd och hjälp.

Socialtjänsten är ett finmaskigt skyddsnät med det svåra uppdraget att hantera individers/familjers behov av hjälp och stöd inom ett brett område. De senaste decennierna har inneburit en stor förändring av den svenska välfärden. En viktig del i välfärdsbygget, som tidigare bars upp av en ambition om jämlikhet och en omfördelning av samhällets resurser, har till stora dela gått förlorad. Långtgående marknadslösningar av välfärden har förändrat den offentliga verksamheten i grunden med åtstramningar som följd. Jämlikhet, omfördelning och trygghet utgör inte den borgerliga politikens ledstjärnor. I detta sammanhang spelar socialtjänsten alltjämt en viktig roll. Socialtjänstlagens uppställda ambitionsnivå - att fånga upp medborgarnas behov av hjälp och stöd - kan inte förhandlas bort. En borgerligt styrd socialnämnd vill gärna individualisera sociala problem, och ser inte vikten av att skapa ett socialt hållbart samhälle för de svaga och utsatta grupperna. Socialtjänstens identitet får inte gå förlorad i ett ideologiskt vägval som leder oss bort från socialtjänstlagens solidariska tanke om att stärka människors ekonomiska och sociala trygghet.

Den Socialdemokratiska gruppen inom Arbete- och välfärdsnämnden.