NYHET

En trygg välfärd för Kristianstads framtid

Socialdemokraternas förslag till Budget 2025
och flerårsplan 2026–2027

Exempelbild

Stolta medarbetare ger nöjda kommuninvånare - uppvärdera medarbetarskapet för stärkt välfärd!

Vår Socialdemokratiska vision för Kristianstads kommun bygger på principer om solidaritet människor emellan för ett gemensamt välstånd och en allmän välfärd. Vi strävar efter ett samhälle där utbildning, omsorg och kultur är tillgänglig för alla, demokratiskt kontrollerade och effektivt förvaltad. Genom att minimera byråkratin kring utförandekontroll vid upphandlade tjänster och i stället främja egen tillits-baserad styrning, ska vi se till att gemensamma resurser fördelas efter behov och nytta. Vi välkomnar idéburna verksamheter, men förkastar vinstmaximerande inslag inom välfärdssektorn. Kontrollfunktionen är helt enkelt för dyr.

För oss Socialdemokrater är välfärden grundläggande för samhällets sammanhållning och den ska säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet för alla kommuninvånare. En allmän och lika välfärd är verktyget som tar samhället bortom segregation och klassuppdelning. Genom ökad integration och samarbete vill vi skapa ett samhälle som vi alla bidrar till och känner gemensamt ansvar för, idag och i framtiden

Tidö-regeringens passivitet har förvärrat konjunkturen och orsakar att framtidsbyggandet avstannat. Sveriges väl kräver en ledning som tar sitt ekonomiska ansvar här och nu. Tidöpartiernas agenda är som en omvänd Robin Hood-saga där de rika favoriseras medan vanligt folk får betala för kalaset. Hög-avlönade har belönats med skattelättnader, samtidigt som kommunerna tvingas skära ner på välfärden, höja avgifter eller sälja ut medborgarnas gemensamma tillgångar.

Regeringen måste ta sitt ansvar nu och säkerställa att kommunerna har resurser för både tillväxt och välfärd samtidigt som det krävs att vi genomför en rättvis klimat- och miljöomställning. Sverige och Kristianstad måste rusta upp sin civila beredskap, men vi kan inte tillåta att landsbygden läggs ned eller att välfärden offras för att finansiera nya pålagor. Redan idag tynger fria etableringar och andra marknadsexperiment Sveriges kommuner och genom statligt lagreglerade gräddfiler lämnas notan till kommunerna. Den lagstiftande församlingen måste ta ansvar för de ökade kostnader som följer på riksdagsbesluten.


Det måste vara Regeringens uppgift att använda resurserna som sparats i ladorna av den förra Socialdemokratiska regeringen till att göra nödvändiga infrastruktursatsningar för att möta framtiden. Den kommunala skatten gynnar höginkomsttagare och ska inte bära Sverige genom lågkonjunkturen. Den fria marknaden och marknadsexperimenten kan inte lösa ojämlikheten och dess logik fungerar inte utanför storstädernas välbärgade områden och definitivt inte för Kristianstads basorter eller landsbygd. För Skånes till ytan största kommun måste det nationella åtagandet vara närvarande och delaktigt.

Socialdemokraternas prioriteringar i budget 2025:

1. Tillitsbaserad organisation för höjd grundbemanningen i människonära yrken och stärk det verksamhetsnära ledarskapet

En kommun blir inte starkare än vad medarbetarnas förutsättningar medger. Stolta medarbetare ger nöjdare kommuninvånare - uppvärdera medarbetarskapet för stärkt välfärd. I Kristianstads bildningsresa ska medarbetarna uppmuntras att växa i sin yrkesroll och kunna se Kristianstad som en långsiktig arbetsgivare att stanna hos.

Socialdemokraterna satsar på höjd grundbemanning i människonära yrken. 45 mnkr ska fördelas till tidiga insatser och fler vuxna i förskolan och skolan och 35 mnkr för att förstärka det sociala välfärdsarbetet. Till omsorgen fördelar Socialdemokraterna 100 mnkr, varav 10 mnkr är avsatt för att genomföra en pilot med sänkt arbetstidsmått för hälsosamma scheman. Syftet är att få ner de alldeles för höga sjuktalen och att fler ska orka arbeta heltid i stället för att ”tvingas” till ofrivillig deltid eller ta ut förtida pension. Välfärdsarbetare ska inte ”betala” för bristande arbetsmiljö med sin hälsa eller sin ekonomiska frihet. Alla har rätt att må bra på sitt jobb.

Socialdemokraterna vill införa in tillitsbaserad organisation och styrning genom att resurser och beslutsutrymme flyttas närmare det direkta mötet med medborgaren och dennes behov i syfte att stimulera samverkan och minska detaljstyrningen. Genom att politiken tar ett större strategiskt och kommunikativt ansvar kan Förvaltningarnas överbyggnad effektiviseras och göras mindre hierarkisk. Detta tillsammans med en ökad samverkan mellan Förvaltningarna, digitalisering och effektivare upphandlingar ska medföra att 25,0 mnkr prioriteras om till människonära välfärdstjänster.


2. Gymnasiemiljarden

Åren fram till och med 2029 vill Socialdemokraterna investera 1 miljard i Kristianstads gymnasieskola med utgångspunkt från den antagna gymnasieutredningen och Österänggymnasiets fastighetsutredning. Österänggymnasiet kräver omfattande insatser för förbättrad arbetsmiljö för pedagoger och elever och för att vara byggas om till att vara en permanent lösning.

För att bygga Wendesgymnasiet helt krävs en samlande huvudbyggnad och skolan behöver förstärkas med Högskoleförberedande program. För Socialdemokraterna utgör gymnasieskolan i Norra Åsum, i en nära samverkan med näringslivet, Högskolan Kristianstad och Krinova, en viktig del i ett tekniskt lyft för hela Nordöstra Skåne. Vi har även en vision om att förlägga ett tekniskt Science Center här som ger stöd och kompetensutveckling till pedagoger och barn/elever. Kristianstad behöver förhandla med Skånetrafiken om förbättrad kollektivtrafik hit.

Även gymnasieskolorna i centrum kräver investeringar för att möta framtida krav men här krävs en fördjupad lokaliseringsutredning.

3. Basortslyftet

Kristianstads basorter är avgörande servicenoder för att hela kommunen inte bara ska leva utan även utvecklas. Politiken behöver ta ansvar för att ta fram en bostadsförsörjningsplan som inte överger basorter och landsbygd. Vi avsätter 5 mnkr för att kunna ta fram realistiska planer för boende och företagande i varje basort samt Huaröd och Linderöd. Under den närmsta 5-årsperioden fram till och med 2029 avsätter vi dessutom 100 mnkr i investeringsbudgeten som riktade åtgärder för att lyfta orterna och skapa mark för bostäder och verksamheter utanför Kristianstad och Åhus.

Att arbeta för att göra varje kommuninvånare och medarbetare till stolta ambassadörer för Kristianstad är det effektivaste sättet att stärka vår attraktionskraft. Det är dags att ställa om till en hållbar framtid och göra vår plats på jorden attraktiv för företag och medborgare. Vi måste matcha arbetslösa med jobb och satsa på förebyggande åtgärder i skolan och föreningslivet, för att skapa ansvarstagande samhällsmedborgare. Kristianstads kommun måste investera för tillväxt.

För att höja kvaliteten i välfärden måste Kristianstads kommun säkerställa en hållbar arbetsmiljö där ingen blir sjuk av sitt arbete. De medarbetare som är närmast människorna i välfärden är inte en tärande kostnad, det är en bärande tillväxtsinvestering. Det är nu dags att varje medarbetares möte med medborgaren blir betraktat mer betydelsefullt.


Styrningsdirektiv för Kristianstads Kommunorganisation


 1. Inledning

Detta styrningsdirektiv har utformats med utgångspunkt i Socialdemokraternas förslag till Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 med dess tolkning av Strategisk färdplan. Direktivet syftar till att säkerställa en sammanhållen och effektiv styrning av kommunorganisationen utifrån kommunstyrelsens löpande uppsikt av prioriterade målområden, med fokus på tillit, god arbetsmiljö och kvalitativa tjänster till medborgarna. Antagna handlingsplaner för arbetet med barnkonventionen och jämställdhets-deklarationen (CEMR) ska följas och strategiskt samordnas av kommunledningskontoret.

 1. Vision

Kristianstads kommun ska gå före och vara motorn för en rättvis klimat- och miljöomställning i samverkan med andra lokala aktörer och kommuner. Kristianstad ska ha en trygg och värdig äldreomsorg, uppnå goda resultat i skolan, erbjuda ett rikt kulturliv, god tillgänglighet, full sysselsättning och ett livslångt lärande för arbetstagare och företagare i ett dynamiskt och samarbetsorienterat näringsliv. Detta ska uppnås genom en tillitsbaserad organisationsstruktur, stärkt samarbete och kommunikation mellan förvaltningar och aktörer utifrån en tydlig demokratiskt beslutad agenda gällande inriktning för kommunen.

 1. Styrprinciper

  • Tillitsbaserad Organisationsstruktur

Kommunorganisationen ska främja en tillitsbaserad struktur där medarbetare ges ansvar och befogenheter att fatta beslut nära verksamheten. Detta ska leda till ökad motivation och bättre resultat.

 • Förvaltningsöverbryggande Samarbete

För att motverka stuprörstänk och främja samarbete ska kommunikation och arbetsprocesser utformas för att underlätta förvaltningsövergripande samarbeten.


 • Förstärkt Förstalinjens Chefskap

Förstalinjens chefer, som arbetar nära medarbetare och medborgare, ska stärkas genom utbildning, stöd och minskade hierarkiska hinder. Detta för att möjliggöra snabbare beslutsfattande och ökad närvaro på arbetsplatserna.

 • Ökad Grundbemanning

Kommunen ska säkerställa ökad grundbemanning för yrkesgrupper som arbetar nära invånarna, såsom personal inom omsorg, skolverksamhet och socialtjänst. Detta för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i tjänsterna.

 1. Samverkan och Partnerskap

  • Bolagssamverkan och Integrering

Kommunen ska främja samverkan och integrering mellan kommunens bolag för att skapa synergier och effektivisera verksamheten.

 • Samarbetsformer med ideella och kommersiella aktörer

Kommunens grunduppdrag skall i största möjliga mån drivas i egen regi samtidigt som Partnerskap med förenings- och näringslivet ska utvecklas för att stärka kommunens tjänsteutbud och skapa mervärde för medborgarna och stärka attraktiviteten för Kristianstad som arbetsmarknadsregion. Det inkluderar:

 • Kommunen skall vara en möjliggörande part i samarbetssökande dialog med förenings- och näringslivet
 • Kommunorganisationen ska vara närvarande i Basorterna och säkerställa statlig närvaro där så är möjligt för att stärka den lokala samhällsservicen.
 • Kommunorganisationen skall utöka antalet samarbeten och utveckla samarbetsformerna med statliga institutioner och organ


 1. Näringslivsutveckling och serviceinriktade tillståndsprocesser

Varje del av kommunorganisationen, från kommundirektören och ut i samtliga förvaltningar och bolag, ska se sig som näringslivsutvecklare och bemöta såväl företagare som privatpersoner lösningsfokuserat och konstruktivt.

 • Näringslivsutveckling

Kommunen ska aktivt främja näringslivsutveckling genom att skapa en attraktiv företagsmiljö. Detta innefattar att underlätta för företagsetableringar och expansioner, samt att stödja innovation och entreprenörskap.

Kommunen ska arbeta för att skapa starka nätverk mellan lokala företag, utbildningsinstitutioner och forskningscentra för att stimulera ekonomisk tillväxt och kompetensutveckling.

 • Serviceinriktade tillståndsprocesser och en hållbar samhällsbyggnadsprocess

En fungerande kommunorganisation är en förutsättning för en hållbar samhällsbyggnadsprocess. Detta kräver långsiktig planering och kompetensförsörjning. För att underlätta för företag och invånare ska kommunen sträva efter att ha effektiva och serviceinriktade tillståndsprocesser. Detta inkluderar:

 • Digitalisering av tillståndsprocesser för att minska handläggningstider och öka tillgängligheten.
 • Implementering av tydliga riktlinjer och transparens i tillståndshanteringen för att skapa förutsägbarhet, rättssäkerhet och tidsangiven leverans.
 • Utbildning av personal för att säkerställa en hög servicenivå och god bemötande i alla kontakter med näringslivet.

  • Näringslivsråd

Näringslivsrådet ska vara ett samverkansforum bestående av representanter för olika delar av näringslivet och Kristianstads kommun. Rådet ska ledas av den representant som näringslivet utser och rådet ska verka beredande i ärenden gällande Kristianstads strategiska och långsiktiga näringslivsarbete men också vara rådgivande i dagsaktuella frågeställningar.


 • Företagsservice och support

Kommunen ska erbjuda stöd och rådgivning till både befintliga och nya företag för att underlätta deras verksamhet och tillväxt. Detta inkluderar:

 • En företagslotsfunktion som guidar företag genom kommunens olika tjänster och tillståndsprocesser.
 • Regelbundna företagsdialoger och företagsbesök för att fånga upp behov och förbättringsförslag från näringslivet.
 • Regelbundna Företagsdialoger kring lokalförsörjning, kort- och långsiktig
 • Samarbete med näringslivsorganisationer för att tillhandahålla utbildningar, seminarier och nätverksträffar.

 1. Kompetensförsörjning och Arbetsgivarattraktivitet

  • Långsiktig Planering och Kompetensförsörjning

Kommunorganisation skall bedriva en långsiktig resursplanering och kontinuerlig kompetensförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för framtida behov, detta skall ske i ett strategiskt nära samarbete med fackliga centralorganisationer och i god samverkan med fackliga ombud.

 • Attraktiv Arbetsgivare

Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, delaktighet, en god arbetsmiljö och attraktiva anställningsvillkor såsom möjligheten till cykelleasing.

 • Pilotprojekt: Sänkt Arbetstidsmått

Kommunen ska genomföra ett pilotprojekt med sänkt arbetstidsmått för att undersöka om detta kan leda till friskare medarbetare och en mer hållbar arbetsmiljö. Erfarenheter från detta projekt ska utvärderas och kunna implementeras i bredare skala om resultaten är positiva.


Uppföljning och utvärdering

Kommunens olika verksamheter och bolag ska regelbundet följas upp och utvärderas för att säkerställa att de arbetar i linje med detta styrningsdirektiv och Socialdemokraternas förslag till Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027. Justeringar och förbättringar ska göras kontinuerligt baserat på uppföljnings-resultaten.

Genom att prioritera enligt detta styrningsdirektiv och verka i enlighet med Socialdemokraternas förslag till Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 ska Kristianstads kommunorganisation kunna erbjuda sina medborgare högkvalitativa tjänster, främja en hållbar samhällsutveckling och vara en attraktiv arbetsgivare.Kristianstad 2030: En Gemensam Bildningsresa

Vår vision är tydlig: att skapa en identitet där livsmedelsförädling, livskvalitet, medmänskligt samarbete, delade erfarenheter, innovation och tillväxt, samt kunskap och kulturscenens utveckling står i centrum. Socialdemokraterna riktar blicken mot Kristianstads framtid med en vilja att forma kommuninvånarnas bildningsresa och göra den präglad av kunskapslust och framtidstro. Vi är fast beslutna att stärka Kristianstads position som Skånes fjärde tillväxtzon, byggd på en tryggt förankrat identitet i vårt rika kulturarv, kustens skönhet, enkel förflyttning och de natur- och kulturupplevelser som vår bygd erbjuder.

I det Socialdemokratiskt styrda Kristianstad är livslångt lärande en grundläggande princip. Vi ser kommunens roll sträcka sig bortom klassrummen, till att omfatta en förnyad kultur där utbildning, folkbildning och yrkeslivserfarenhet ger vår tillväxtzon en energikick. Varje individ ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och skapa kompetens som speglar dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden. Vi strävar efter en kulturförskjutning där kontinuerlig kompetensutveckling är en självklarhet för varje kommuninvånare. Genom att främja deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet skapar vi en dynamisk miljö för lärande och näringslivsutveckling. Vi ser varje individ som nyckeln till samhällets framtid och tillsammans bär vi ansvaret för att göra Kristianstad till en ledande kunskapsort där bildning och kunskap stärker individens självständighet och samarbetsförmåga. Genom att uppmuntra till kreativitet, nyfikenhet och självförtroende skapar vi en plats där kunskapshunger driver vår nya identitet.

Kristianstads bygd och vackra natur skapar boplatser till fler om förflyttningen är enkel, Kristianstad måste tillgodose ett ändamålsenligt kollektivtrafiksystem och GC-infrastruktur som skapar mobilitet för arbetspendling och överbryggar isolering. Kollektivtrafiken och GC-infrastrukturen i Kristianstad har inte utvecklats med stadens utbyggnad och förändrade behov. Socialdemokraterna föreslår att nödvändiga förhandlingar med Skånetrafiken inleds genom att utgå från att det ska vara möjlighet att arbetspendla eller ta sig till och från skolan för boende i alla kommunens tätorter. Genom att erbjuda ett fritt resande med kollektivtrafik för ungdomarna stärks underlaget för utbyggda tidtabeller och tätare turer. För ungdomarna stärks även samhörigheten när det blir enklare att besöka vänner, delta i föreningsliv eller ta ett extrajobb i hela Kristianstads kommun. Det blir enklare att välja skola då transport inte längre är en begränsande faktor. Eleverna får också större frihet att åka till eller från skolan när det passar dem, vilket underlättar för dem med växelboende. För skolan innebär detta minskat beroende av skolskjutsar och bättre möjlighet att organisera studiebesök eller andra utbildningsaktiviteter när alla elever har busskort. Dessutom främjar det ett större ansvarstagande hos eleverna, vilket bidrar till en mer engagerad och delaktig elevkår.

Det livslånga lärande ska genomsyra varje aspekt av livet, från förskolan med pedagogisk gruppinlärning och förståelse för socialt samspel, genom resvanor och erfarenhetsutbyte mellan ungdomar och studiecirkeln för seniorer. Skolan är vår biljett till en ljus framtid och utgör en solid plattform för livslångt lärande. Barn och unga behöver mer stöd och vuxna i skolan för en likvärdig utbildning och elevhälsan behöver förstärkas inom alla skolformer. En förnyad kultur för fortbildning är nödvändig för att möta framtidens utmaningar i arbetslivet, teknologin och samhället i stort.

Genom ”Framtidsnyckeln” förstärks studie- och yrkesvägledningen (SYV) tillsammans med näringsliv och andra aktörer ex banker och försäkringsbolag genom hela grundskolan. I det livslånga lärande innehar Högskolan Kristianstad en central roll, men även civilsamhällets föreningar och näringslivet. Alla delar av helheten måste samverka för att leda Kristianstads kulturförskjutning. Tillsammans rustar vi våra invånare med den kompetens som krävs för att möta framtidens utmaningar.

Med en enad vision och en stark viljeinriktning tar vi Kristianstad in i framtiden, redo att axla det offentligas ansvar i mötet med framtidens krav på nyskapande och kunskapsorienterat företagande. I vår stad uppmuntras varje individ att utforska nya idéer och här är kunskap är den ultimata kraften för förändring och tillväxt.

Kristianstad 2030: En Dynamisk Arbetsmarknad

Genom att vårda vår planet och förverkliga våra hållbarhetsvisioner säkerställer vi att Kristianstad förblir attraktiv för alla - drömmare såväl som doers. Oavsett om du väljer att bosätta dig i våra byar, längs kusten eller i city, kommer du att känna dig välkommen och vägledd av vårt samhälles gemenskap och kommunens stöd. I Kristianstad möts naturens skönhet och gemenskapens kraft i en perfekt symbios. Varje ambassadör som visar upp våra stoltheter och passioner stärker turismen och Kristianstad som destination. Det är ambassadörskapet som lockar fler att kalla Kristianstad sitt hem.

Kristianstad är ett centrum för livsmedelsproduktion och innovation och vi måste sträva efter att befästa vår position inte bara nationellt utan även i norra Europa. Livsmedelskommunen Kristianstad ska vara en hotspot för livsmedelssektorn, där storskaliga producenter och nya idéer kan växa och blomstra. Kristianstads kultur präglas av entreprenörskap och en stark vilja att skapa arbetstillfällen. Kommunen spelar en aktiv roll i att främja tillväxt och samarbete.

Ett Gymnasiecampus med teknisk inriktning, i ett nära samarbete med branscherna, behöver utvecklas på Norra Åsum. Kunskapskraven höjs med en förnyad grön industri och redan från skolan måste statusen för teknikintresse höjas. En huvudbyggnad som ger campuset sin rättfärdigade status behöver förverkligas. På samma sätt måste Naturinriktningen skapa synergier med gymnasieskolan även i ett upprustat Österäng och genom ett närmare samarbete med Akademin i centrum. När Högskolan Kristianstad citycampus växer fram med i sin nya kostym, med sin förnyade framåtlutande framtidsinriktning måste Kristianstad öka sina ansträngningar. Fler studenter måste göra Kristianstad till sin hemort och kommunen måste integrera dem och hitta vägar till arbetslivet. Arbetet mot att omvandla stadskärnan behöver öka och göra city till ett spännande centrum med akademiskt och pulserande studentliv som kan korsbefruktas med handeln och det framtida arbetslivet.

För att bibehålla en växande ekonomi och attraktiv miljö behöver vi en långsiktig och stabil politik som håller sina löften och en samhällsbyggnadsprocess som välkomnar de som vill bli en part i Samhällsbygget. Kommunorganisationen måste utgöra en vägledande partner för att visa på stadens olika kvarter och byarnas möjligheter, både för bostadsbyggande och verksamhetsutveckling.

Fler företag skall lockas till de vackra Basorterna och dra nytta av landsbygdens samarbete och unika livsmiljö. Även centrumnära måste farten upprätthållas och kommunorganisationen behöver säkerställa naturvärden centrumnära såväl som att göra Sommarlustområdet till en del av framtidens innerstad. Sommarlust behöver utvecklas som en förlängning av den levande stadskärnan utefter kanalstråkets sträckning. I centrumkärnans linjerande boulevarder och rutnät omfamnas vårt historiska arv och med en smidig rörlighet, såväl inom innerstaden som mellan basorternas omkringliggande landsbygd, utvecklas och växer Kristianstads möjligheter och potential i ett Runt Skåne.

För att koppla ihop stadens puls, akademins seminariekultur och landsbygdens skönhet måste Kristianstad tydligt profilera oss som en arena för innovativa idéer inom hållbarhet och ledande inom den gröna omställningen. När arbetslivet blir smartare och produktiviteten högre kan mänsklig frigörelse och livskvalitet skapas. Kommunorganisationen behöver utveckla ledningsmodellen och ge den kontaktnära verksamheten en mer tillitsbaserad styrning. Arbetstidsmåttet behöver sänkas och kompetensutvecklingen stärkas för personalen där välfärdsmottagande medmänniskor är i centrum. Arbetstiden skall inte göra medarbetare sjuka när de kämpar för att ge medborgarna den service de förtjänar. Kristianstad ska vara en plats där företag kan växa och blomstra. Kristianstads kommunorganisation ska möta med möjliggörande stöd som främjar företagares visioner och skapande av arbetstillfällen. Varje insats från närings- och föreningslivet är avgörande för Kristianstads framtid. Tillsammans skapar vi en gemenskap där varje individ kan förverkliga sina drömmar och bidra till vår kollektiva tillväxt och framgång.

Kristianstad 2030: Trygga medborgare i ett Jämlikt Kristianstad

I ett Socialdemokratiskt Kristianstad är vår vision kristallklar: vi strävar efter ett samhälle där framtidstron spirar, tryggheten är djupt rotad och tilliten till varandra och samhället är Kristianstads grundbult. För att uppnå detta mål krävs handling, inte bara ord. Vi prioriterar ungas utveckling genom att skapa en skolgång fylld med möten och möjligheter till växt och lärande. Våra bostadsområden ska vara mer än platser att bo på – de ska vara en pulsåder för trygghet och gemenskap, där grannar blir vänner och offentliga utrymmen inbjuder till naturliga möten. Trygghetskänslan i den fysiska miljön och en känsla av ett öppet gemensamt rum måste vara vägledande i den offentliga utformningen mellan bostadsområdena och längst våra boulevarder och gågator. Belysning och trygghetsskapande gestaltning är avgörande för den upplevda såväl som för den faktiska tryggheten. När de allmänna platserna spirar av liv och rörelse och det hyggliga är norm då skapar vi varandras trygghet och kollektivt civilkurage.

Det är med barnen framtiden börjar och förskolor och skolor är grundstenarna för en stark framtid. Vi måste investera i kunskap och bildning för att ge alla barn en stabil grund att stå på. Ett aktivt föreningsliv ska erbjuda en meningsfull fritid där intressen kan fördjupas och vänskapsband knytas. Kultur- och föreningsliv bidrar till ökad integration och framtidstro och överenskommelsen med den ideella sektorn ska värnas och vårdas. Badriket har en stor potential som besöksplats och vi satsar på att vidareutveckla affärsmässigheten i spa och konferensdelen vilket kräver en kulturförflyttning. Badrikets eventuella underskott får inte gå ut över kultur- och fritidsnämndens övriga ansvarsområden.


Att forma Basorterna till tydliga samhällsservicenoder skapar förutsättningar för liv och rörelse och en känsla av sammanhållning och trygghet. Att göra rörligheten mellan kommunens basorter, landsbygd och stadskärna enkel och tidseffektiv är en trygghetssatsning. Du ska känna dig trygg oavsett var du hoppar av bussen och en trygghet i att det går att ta sig hem. Samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningarna för att röra sig, eller slå sig till ro, i alla delar av Skånes största kommun är avgörande för Kristianstads kommun som bostadsort. För att skapa en stad och kommun som bygger bort otrygga platser krävs ett förbättrat samspel med bygg-, infrastruktur- och näringslivsaktörer. En hållbar samhällsbyggnadsprocess har en Lovhantering som är serviceorienterad och en framåtlutad hållning från varje handläggande instans inom kommunorganisationen. Som ett exempel kan Sommarlustområdet nämnas. En historisk folkpark som är pausad mitt i en omgestaltning och denna måste ta fart på nytt. Att kvarteret förfaller och tillåts utgöra en otrygg plats centrumnära är en missad möjlighet som behöver politisk ledning. Sommarlust behöver ett nybyggt kvartersområde som skapar en förlängning av stadskärnan längst kanalstråkets sträckning.

I ett Socialdemokratiskt Kristianstad vägrar vi att acceptera brott som en del av vårt samhälle. För att inkludera alla behöver vi förstärka samarbetet mellan olika aktörer. Kristianstads kommun har verktygen för att göra detta möjligt, och vi kommer att driva på för att utveckla samarbeten som stärker gemenskapen och motverkar brottslighet. Varje ung människa som hamnar snett är ett slöseri med mänsklig potential. Vi måste satsa på förebyggande åtgärder och stödja polisens arbete för att säkerställa att våra gator förblir säkra och fria från kriminalitet. Föräldrar som behöver hjälp skall finna stöd och samarbete med kommunens organisation. Den enklaste vägen till att lösa ut en destruktiv spiral är att de inblandade kan erbjudas en hjälpande hand för att ta sig igenom livets utmaningar.

Socialdemokraterna föreslår att det under nästa mandatperiod tillsätts en MR-beredning (Mänskliga Rättigheter) för hur Kristianstad ska integrera rättighetsfrågorna i styrning och ledning som mål och medel för en bra och jämlik verksamhet. Genom att utgå från principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar kan kommunen då får tydligare strukturer i arbetet med rättighetsfrågor och motverka kränkningar och diskriminering för att öka tilliten till samhället och stärka demokratin. Att vara en MR-kommun handlar inte bara om kommunorganisationen utan innefattar alla företag, föreningar, myndigheter, civilsamhället och kommuninvånarna.

Genom att främja samhällssolidaritet och kämpa mot orättvisor och förtryck kommer vi att skapa ett tryggare och mer inkluderande Kristianstad för alla. Vi gör det bäst tillsammans och i takt med ett mer jämlikt och tryggt samhällsbygge kan vi sträva efter ett tillstånd där välfärd inte är en lyx, utan en rättighet för alla. Ett stärkande kit som håller ihop oss och tar fram det bästa i var och en. Tillsammans ska vi ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle redo att lösa väntande utmaningar!


Budgeterat resultat för 2025 (mnkr)

Skatteintäkter och generella statsbidrag

+279,8

Förändrad lön inkl. löneöversyn

-191,5

Avskrivningar

-20,2

Fastighetsförändringar

-55,6

Volymkompensation enligt resursfördelningsmodell

-15,4

Externa och fristående löneöversyn

-19,3

Anslag för senare fördelning

-14,2

Exploateringsintäkter - Basortslyftet

- 5

Pensionskostnader

+215,3

Finansnetto

- 10,0

Övriga finansposter

+1,6

Tillfälliga prioriteringar, åter till finansen

27,6

Delsumma

193,1

Resultatmål 0 %

0

Utdelning Kristianstads kommunföretag AB, KKF 24,5

0

Delsumma, tillgängligt utrymme

193,1

Prioriteringar/ramförstärkningar

193,1

Summa

0

Ramförstärkning och satsningar för 2025 (mnkr)

Omsorgsnämnden inkl 10,0 mnkr till pilot: sänkt arbetstidsmått för hälsosamma scheman

+100,0

Höjd grundbemanning

 

Nytt vård- och omsorgsboende samt nya dagliga verksamheter

 

Ramförstärkning för att bibehålla dagens nivå

 

Barn- och utbildningsnämnden

+ 45,0

Höjd grundbemanning – fler vuxna i förskola och skola

 

Insatser för varje barns rätt att lyckas i skolan

 

Bemanning skolbibliotek

 

Skolsociala team

 

Arbete- och välfärdsnämnden

+ 35,0

Rätten till egen försörjning - jobboffensiva insatser

 

Insatser för barn och unga - färre externt placerade ungdomar

 

Samarbeten med civilsamhället

 

Skolsociala team

 

Höjd grundbemanning och kompetensutveckling

 

Kultur- och fritidsnämnden

11,0

Ökat stöd till föreningsliv och folkbildning

 

Kulturhuset Barbacka – personal, och öppettider

 

Musik i Syd

 

Bibliotekssatsning

 

Badriket + Friluftsbaden (permanent höjning)

5,0

 

 

Tekniska nämnden

+ 17,5

Skötsel och underhåll av fastigheter

 

Framtagande av handlingsplan till trafikstrategin

 

Kostnadsökningar på grund av taxehöjningar och inflation

 

Volymförändringar

 

Energieffektivisering - utredning energipositiva samarbeten

 

Medborgarnas gemensamma vardagsrum

 

 

 

Byggnadsnämnden

+ 2,5

Rätt kompetens och bemanning

 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

+ 0,5

E-arkiv och Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

 

 

 

Räddningsnämnden

+ 1,0

Indexuppräkningar

 

 

 

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

+ 15,6

Samordning strategisk jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen

0,5

Cybersäkerhet och brottsförebyggande program enligt KLK

1,3

Stadsutveckling Näsby

0,8

Levande stadskärna

0,5

Ökad basfinansiering Krinova

0,5

Satsning mot välfärdskriminalitet

1,0

Förbättrad samhällsbyggnadsprocess

0,5

Samordning: Sommarlust - Kanalgatan

1,0

Kollektivtrafik 2030 - Förhandling och utredning med Skånetrafiken avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga

0,5

Kompensation för ökade livsmedelspriser

2,5

Landsbygdsrådet: Obebodda fastigheter blir drömkåkar

1,0

Insatser för höjt näringslivsindex och näringslivspott - förklara

4,0

Marknadsföring Badriket

1,0

Regionmuseet Skåne

0,5

 

 

Summa:

228,1

Pilot: lägre sjuktal till följd av sänkt arbetstidsmått för hälsosamma scheman i omsorgsnämnden

-10,0

En ändamålsenlig kommunorganisation

-25,0

Prioriteringar/Ramförstärkningar

+ 193,1

 

 

Investeringsbudget utöver Majoritetens budgetförslag

Tilläggsförslaget innehåller följande:

 • Förverkligande av beslutad gymnasieorganisation - Gymnasiemiljarden
 • Resurser för att verkställa beslutade åtgärdsplaner
 • Ökad ambition fastighetsunderhåll och energiprestanda
 • Upprustning av Mötes- och konferensanläggning vid Krinova
 • Ett förnyat centrum och levande stadskärna
 • Förbättrade evenemangsförutsättningar
 • Insatser som av tekniska förvaltningen bedömts som så akuta att ett uppskjutande kan ses som kapitalförstöring och leda till en betydligt kostsammare investeringsinsats längre fram.
 • Plan- och exploateringsarbete Basortslyftet

Alla belopp i mnkr

Totalkalkyl projekt

2025

2026

2027

2028

2029

Krinova som mötesplats

20

10

10

 

 

 

Näsby stadsutveckling – bygga Näsby helt

25

0,5

 

 

 

 

GC-infrastruktur, utredningsåtgärd trafikplan (omfördelning till tekniska nämnden)

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Planarbete MEX Basortslyftet

100

5

5

20

30

40

Ett förnyat centrum och levande stadskärna

 

3,5

0,5

 

 

 

Förbättrade evenemangsförutsättningar

 

1,5

 

 

 

 

Summa kommunstyrelsen

22,0

Österänggymnasiet

296,0

5,0

15,0

 

 

 

Norra Åsum

429,0

5,0

 

 

 

 

Centrum

275

5,0

 

 

 

 

Summa BUN inklusive omfördelade medel från gymnasieutredningen

1 miljard

15,0

 

 

 

 

 

 

 

Park- och Lekplatsprogrammet

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Park- och stadsmiljöförnyelse (grönplan)

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Asfaltsbeläggningsplan

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Belysningsplan, landsbygd

 

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

Fastighetsunderhåll reinvestering

 

20,0

20,0

20,0

15,0

15,0

Miljö- och energieffektivisering

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Summa TN

47,5

 

 

 

Total summa

84,5


Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 • Fastställa ett mål om nollresultat för 2025.
 • Att fastställa en total investeringsbudget på 84,5 mnkr utöver majoritetens förslag till beslut.
 • Att revidera borgens- och låneramar för flerårsbudgeten enligt Socialdemokraternas förslag under 2025.
 • Se över den administrativa överbyggnaden för förvaltningarna i Rådhuset och Östra kommunhuset, för en mindre hierarkisk tillitsstyrning och ökad samverkan mellan förvaltningarna, digitalisering och effektivare upphandlingar med utgångspunkt från föreslagna prioriteringar ska resultera i en effektivisering på 25,0 mnkr som ska omprioriteras till kontaktnära välfärdstjänster.
 • Fokus på arbetsmiljöåtgärder för hållbart arbetsliv.
 • Barnen och medborgare i behov av omsorg ska inte betala krisen, säkra och stärk resurserna till skolan och omsorgen.
 • Stärka ambitionsnivån för arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser för vuxna för fler vägar till arbete och gör det möjligt att växa eller växla under hela arbetslivet för att kunna möta förändrade kompetenskrav.
 • Utveckla samverkan och relationer tillsammans med näringslivet och arbeta aktivt med att rekrytera nyetableringar för ett förbättrat företagsklimat. 2025 ska vi ha förbättrat oss 100 placeringar jämfört med 2023.
 • Stärka arbetet för ett tryggt Kristianstad i samverkan med föreningslivet, där förebyggande insatser riktade till unga står i fokus.
 • Stärk samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd.
 • Vara en drivande samverkanspart och motor för ett rättvist och hållbart miljö- och klimatarbete, med Agenda 2030 som utgångspunkt, där Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes uppdrag som modellområde för hållbar utveckling ska spela en viktig roll.
 • Att Kommunstyrelsen ger uppdrag om en extern genomlysning av samhällsbyggnads-processen som ska utgöra underlag i framtagandet av en handlingsplan för ett attraktivare Kristianstad.
 • Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och hållbar tillväxt. Krinovas roll lokalt och i Skåne, för innovationer inom livsmedelsområdet bidrar till näringslivsutvecklingen och vi vill växla upp ytterligare genom ökad basfinansiering.

Kristianstad 2024-06-10

För Socialdemokraterna

Ulrika Tollgren (S) Martin Hallingström Skoglund (S)